063/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στην «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»