064/2020 – Έγκριση τροποποίησης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 102/19 μελέτης που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»

064/2020 – Έγκριση τροποποίησης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 102/19 μελέτης που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας»