065/2020 – Λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 2η Ομάδα: Προμήθεια και τοποθέτηση αεροπανό