068/2020 – Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την ενίσχυση του Γραφείου Τύπου του Δήμου Ιλίου