07/03/2019 Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου

07/03/2019 Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ εκτιμώμενης αξίας  8.064,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48-50, 3ος όροφος στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις  07/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 22/02/2019.

04/3/2019: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

1. Εντός του σφραγισμένου φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του άρθρου 20.3 της διακήρυξης της ως άνω μελέτης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, θα εσωκλείσουν δικό τους έντυπο οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο με την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, σφραγισμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο.

2. Σχετικά με τον αριθμό των 24ωρων ακουστικών μετρήσεων ανά περίοδο,  ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να υποβάλει “Τεχνική Εκθεση Εκτίμησης” (Τ.Ε.Ε.), όπου θα τεκμηριώνει το πρόγραμμα προτεινόμενων μετρήσεων σε σχέση με τις λοιπές παραμέτρους (κυκλοφοριακός φόρτος, καιρικές συνθήκες κλπ.). Το πρόγραμμα αυτό, μαζί με την σχετική Τ.Ε.Ε. θα κατατεθεί στο Υ.Π.& ΕΝ. στη Δ/νση Κ.Α.Π.Α. για θετική γνωμοδότηση και κατόπιν αυτής θα λάβει έγκριση από την Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου Ιλίου (δηλαδή την υπηρεσία ανάθεσης).

3. Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθορίζεται ως χρόνος εκπόνησης η διετία, όχι μόνο για τα προγράμματα παρακολούθησης (Ο.Κ.Θ.) αλλά και για την (ΕΑΜΥΕ), σύμφωνα και με το άρθρο 3 της μελέτης με Α.Μ. 01/2019.

4. Τα στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου στους αναφερόμενους κόμβους της μελέτης, που διαθέτει η υπηρεσίας μας, θα δοθούν στον ανάδοχο .

<!–