07/04/2020 – Μεταφορά εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Ιλίου Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων (πρώην Βιοφιάλ)

07/04/2020 – Μεταφορά εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Ιλίου Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων (πρώην Βιοφιάλ)

Μεταφορά εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Ιλίου Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων (πρώην Βιοφιάλ)

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 54/20 μελέτη που αφορά την «Μεταφορά εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Ιλίου Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων (πρώην Βιοφιάλ)», συνολικού προϋπολογισμού 3.968,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν, και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
To email της προσφοράς των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

  • Θέμα: «Προσφορά για την KM54/2020»
  • Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ.-Τμήμα Προμηθειών) 

Προσφορά για την KM54/20: «Μεταφορά εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Ιλίου Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων (πρώην Βιοφιάλ)»

«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»

  • Επισυναπτόμενα Αρχεία: Προσφορά, και Λοιπά Δικαιολογητικά (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από το άρθρο 9 της με κωδικό 54/20 μελέτης.

Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

07/04/2020 – Μεταφορά εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Ιλίου Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων (πρώην Βιοφιάλ)