07/06/2016 Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

07/06/2016 Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού» προϋπολογισμού 22.375,07 €  συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23 % και 13% για τις αντίστοιχες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π116/2016 μελέτη του τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 7/06/2016 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10.00 έως 10.30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 01/06/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–