07/06/2019 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος

07/06/2019 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος

a

Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 84/2019 μελέτη για την προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος» συνολικού προϋπολογισμού 23.423,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
 
Η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων προμηθευτών δεν συμμετέχουν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, καθώς ο υποψήφιος προμηθευτής που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι οικονομικότερος για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών θα επιλέγεται ως ανάδοχος.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14-06-2019 ώρα 10:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ όπως ορίζεται από τη μελέτη .(άρθρο 9 της μελέτης)
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 84/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–