07/07/2017 Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

07/07/2017 Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

a

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την  προμήθεια «Θερμοψυκτών δικτύου   συνολικού προϋπολογισμού  3.943,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδων που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μελέτη.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  Πέμπτη 13/7/2017  και ώρα 11.30 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13-7-2017 και ώρα 11.30 π. μ. σε Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1.      Η Μελέτη Π120/17.
2.      Έντυπο υποβολής προσφοράς.

<!–