07/11/2018 Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα

07/11/2018 Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα έτους 2018», προϋπολογισμού 21.385,25συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 7/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12.00 π.μ., έως 12.30 π.μ ,στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, στον 2ο όροφο. 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 23/10/2018.

<!–