07/12/2015 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016

07/12/2015 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) και του πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για το Νομό Αττικής από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά (Δ’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016», προϋπολογισμού 413.290,00 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 95.056,70 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου και των σχολείων του Δήμου Ιλίου για όλη τη διάρκεια του 2016. Η προαναφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση μπορεί να είναι και αρνητική, χωρίς να υπερβαίνει το 5 %, σύμφωνα με το 63ο άρθρο του Ν. 4257/2014. Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Π90/2015 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 23/10/2015.
 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 01/12/2015.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 07/12/2015 και ώρα 15:00 . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 22/10/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη και την Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

 

<!–