077/2020 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»

077/2020 – Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»