078/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»