08/01/2016 Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου

08/01/2016 Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ομάδας Β : «Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων» και της ομάδας Ε : «Συνθετικός χλοοτάπητας» οι οποίες δεν κατακυρώθηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία της 19 / 11 / 2015, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 17.566,86 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στην τροποποιημένη μελέτη Π 101/2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Με την υπ’ αριθμ. 468/04-12-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7121ΩΕΒ-Μ0Χ) εγκρίθηκε το Πρακτικό διαγωνισμού και η επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού ως προς το σύνολο της ομάδας Β : «Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων» και της ομάδας Ε : «Συνθετικός χλοοτάπητας» που δεν ανακηρύχτηκε ανάδοχος.
            Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της ομάδας Α : «Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων» και της ομάδας Β : «Συνθετικός χλοοτάπητας» της τροποποιημένης μελέτης Π 101/2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,   την 08/1/16 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 έως 10.30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 22/12/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–