08/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/01/2016

08/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/01/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η  Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016a

2.    Έγκριση πίστωση συνεχιζόμενων προμηθειών – εργασιών

3.   Έγκριση διενέργειας και πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των ΚΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου, έτους 2016»a

4.    Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου»a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
5.    Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία & την Αντιμετώπιση των Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων»a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
6.    Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμοa
 
 Δ. ΓΕΝΙΚΑ
7.    Ρύθμιση οφειλών από προσκύρωσηa

8.    Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία αίθουσας θεάτρουa

<!–