08/09/2015 Συντήρηση – επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χωρών ΕΡΓ. Η1/15

08/09/2015 Συντήρηση – επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χωρών ΕΡΓ. Η1/15

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο  ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
διακηρύσσει
 
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΕΡΓ. Η1/15

 
 
Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 07-07-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π.μ.
 
Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 15/06/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη και την Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
06/07/2015: Αναβολή Διαγωνισμού
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 278/06-07-2015 (ΑΔΑ:6ΠΖΝΩΕΒ-9ΕΤ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου, αναβάλλεται η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΕΡΓ. Η1/15»  που είχε προγραμματιστεί για τις 07/07/2015.

06/08/2015: Nέα ημερομηνία διενέργειας
Με την υπ’ αρίθμ. 301/27-07-2015 (ΑΔΑ:6Ι7ΧΩΕΒ-7Γ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου ορίσθηκε νέα ημερομηνία διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, η 08/09/2015 ημέρα Τρίτη.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους όρους που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 224/04-06-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΧΒΩΕΒ-Ν97) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ.πρωτοκ. 26858/9-6-2015 Διακήρυξη

<!–