08/10/2015 Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014

08/10/2015 Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014» προϋπολογισμού 36.585,30 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 8.414,62 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π99/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 3ος όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την 08/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 έως 12:30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 29/09/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–