08/11/2016 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 44748/14-10-2016

08/11/2016 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 44748/14-10-2016

Προβαίνουμε σήμερα την 08-11-2016 στην ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’
αριθμ. 44748/14-10-2016 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» περιόδου 2016-2017 του Δήμου μας.
 
Το παρόν συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία
αρχίζει την 09-11-2016 και λήγει την 18-11-2016.

<!–