08/11/2016 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2016

08/11/2016 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού,  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2016, προϋπολογισμού 23.948,50 (είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ομάδων των προς προμήθεια ειδών ή τουλάχιστον το σύνολο των ειδών μιας ομάδας, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων προσφερόντων δεν συμμετέχουν για το σύνολο των ειδών της ομάδας με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 08/11/2016, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 27/10/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–