08/12/2009 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

08/12/2009 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ” Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
α) του ν. 3669/08 και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη

αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου,

Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 08 -12  – 2009,

ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π.μ.

  Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 18/11/2009.

 

<!–

–>