082/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020 – 2021 – 2022» ως προς την ομάδα Β (αμόλυβδη βενζίνη)