084/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021»

084/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021»