087/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορούν την «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»