09/01/2018 Τοπογραφικές – Κτηματολογικές Αποτυπώσεις κλίμακας 1:200 για σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου

09/01/2018 Τοπογραφικές – Κτηματολογικές Αποτυπώσεις κλίμακας 1:200 για σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
διακηρύσσει
 
συνοπτικό διαγωνισμό
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
 

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

  

Εκτιμώμενης αξίας  53.519,25 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 12.844,62)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 66.363,87€
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
 
καλεί
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τρίτη 09-01-2018 και ώρα 10:00π.μ.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 21/12/2017.

 
05/01/2017: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
Σχετικά με τα ερωτήματα στη διακήρυξη με τίτλο  “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” σημειώνονται τα κάτωθι:
 
1. Υπάρχει διαθέσιμο τριγωνομετρικό  και πολυγωνομετρικό δίκτυο εξαρτήσεως στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο σύνολο του Δήμου το οποίο και θα παραδοθεί στον υποψήφιο ανάδοχο.
2. Εκ παραδρομής στο τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών αντιστράφηκαν οι ποσότητες στα άρθρα ΤΟΠ.8 και ΤΟΠ.6, ως εκ τούτου το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών θα πρέπει να διορθωθεί.
3. Η κτηματογράφηση και η αποτύπωση έχει προϋπολογιστεί να γίνει  ταυτόχρονα, όμως θεωρούμε ότι η υπηρεσία έχει τη διακριτική ευχέρεια  να ελέγξει την αποτύπωση. 
 
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-01-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 

<!–