09/03/2017 Εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου

09/03/2017 Εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου

Με υποδειγματικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου, καθώς και οι εκλογές ανάδειξης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη χρονική περίοδο από 05.03.2017 έως 31.08.2019, στο πλαίσιο της Ειδικής Συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017. Μετά το πέρας των διαδικασιών, εκ των 38 παρόντων: