09/03/2021 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/21

09/03/2021 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/21

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/21

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48-50,  3ος όροφος στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις  09/03/2021  ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου

 

ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΡΓ Β1-21a

ΔΙΑΚHΡYΞΗa

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β1 21a

ΤΕΥΔa