09/04/2021 – Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας(Τμήματα Α και Β)

09/04/2021 – Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας(Τμήματα Α και Β)

Διακήρυξη  Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας(Τμήματα Α και Β)»

 

Τμήμα Α: «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας (Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας)»
Τμήμα Β: «Πρόληψη και Έγκαιρη διάγνωση της Άνοιας  (Συμβουλευτικός “Σταθμός” για την Άνοια στο Δήμο Ιλίου)

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 01/04/2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Ηλεκτρονική Υποβολή:09/04/2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00

Έντυπη Υποβολή: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών Ηλεκτρονική Υποβολή:

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gra του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή)

Μέσω πρωτοκόλλου (έντυπη μορφή)

Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signeda

ESPD_signeda ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signeda

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΡΙΔΑ_signeda

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signeda

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 6-4-2021_signeda