09/06/2016 Προμήθεια αθλητικού υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αυτ.Τμηματος αθλητισμού , νέας γενιάς, παιδείας και δια βίου μάθησης έτους 2016

09/06/2016 Προμήθεια αθλητικού υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αυτ.Τμηματος αθλητισμού , νέας γενιάς, παιδείας και δια βίου μάθησης έτους 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια αθλητικού υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες  του Αυτ.Τμηματος αθλητισμού , νέας γενιάς, παιδείας και δια βίου μάθησης έτους 2016» προϋπολογισμού 20.560,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π109/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 09/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 11:30 .
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 02/06/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–