09/06/2016 Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

09/06/2016 Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 49.411,56 €  συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23 % για τις αντίστοιχες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π104/2016 μελέτη του τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 09/06/2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 έως 10.30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 01/06/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

02/06/2016 Διευκρίνηση
Διευκρινίζεται ότι για τον εκτυπωτή έγχρωμο Laser A4 διπλής όψης που αναφέρεται στο άρθρο 6 στην σελ. 11 της μέλετης, 
η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδα είναι: 7 δευτερόλεπτα από λειτουργία ετοιμότητας και όχι από λειτουργία αδράνειας που εκ παραδρομής γράφτηκε.

<!–