09/07/2012 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

09/07/2012 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

          Προβαίνουμε σήμερα την 09-07-2012 στην ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 61479/16-12-2011 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ Β41ΡΩΕΒ-ΖΜΨ) για τη σύναψη μίσθωσης έργου με 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για το Δήμο Ιλίου.
 
            Το παρόν αναρτάται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 10-07-2012 και λήγει την 19-07-2012.
 
          Επισυνάπτεται το κείμενο της σχετικής Προκήρυξης καθώς και η αίτηση συμμετοχής.
 
 

<!–