09/08/2016 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ( αποτελέσματα ΣOX 1/2016 )

09/08/2016 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ( αποτελέσματα ΣOX 1/2016 )

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Σαγματοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 09-08-2016 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 (αρ. πρωτ. 28597/28-06-2016) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 10-08-2016 και λήγει την 19-08-2016.

<!–