09/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

09/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2010 για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι πέντε (25) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» που εδρεύει στο Ίλιον του Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας», «Βοηθητικές εργασίες σε θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας», «Εργασίες σε θέματα σίτισης των παιδιών προσχολικής ηλικίας» και «Βοηθητικές εργασίες σε θέματα καθαριότητας των κτιρίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 10-09-2010 και λήγει την 20-09-2010

<!–