09/09/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒ. ΕΡΓΟΥ

09/09/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒ. ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει
ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με:


1. Ένα (1) άτομο ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέματα υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους, σε συνεργασία με
τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
νοσηλευτές) της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Ο επιλεγόμενος που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο θα πρέπει να έχει τα εξής τυπικά προσόντα:

– Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
– Την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής.
– Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος
– Να είναι μέλος του Ιατρικού συλλόγου
– Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο σε Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού, θα ληφθεί υπ΄όψη.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν  καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο κατάστημα του Δήμου Ιλίου εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.).

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 10/09/2011 και λήγει την 14/09/2011

<!–