09/10/2012 Πρόσληψη Προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗΚΕΠΑ του Δήμου Ιλίου

09/10/2012 Πρόσληψη Προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗΚΕΠΑ του Δήμου Ιλίου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠOΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
 
Ανακοινώνει
 
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι επτά (27) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»,που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Διοργάνωση Προγραμμάτων μικρής διάρκειας, διοργάνωση εκδηλώσεων και διαφόρων τουρνουά του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.» β) «Υλοποίηση προγράμματος εκμάθησης Σκάκι σε κατοίκους του Δήμου Ιλίου» και γ)«Υποστηρικτικές δράσεις για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για τους κατοίκους του Δήμου Ιλίου» 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων να ξεκινήσει την Τετάρτη 10/10/2012 έως και 19/10/2012 (10 ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία δημοσίευση).

<!–