09/10/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 – Γ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

09/10/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 – Γ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
δ
ιακηρύσσει 
την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 – Γ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κ.Μ : Π84 / 2014 
Προϋπολογισμού 9.963,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
α) τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 
καλεί 
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ομάδας Ε: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ» των προς προμήθεια ειδών.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει  την 09 / 10 / 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ., διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, οδός Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 29/09/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–