09/10/2018 Προμήθεια υδραυλικών υλικών

09/10/2018 Προμήθεια υδραυλικών υλικών

a

Προμήθεια υδραυλικών υλικών
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π61/2018 μελέτη για την «προμήθεια υδραυλικών υλικών »συνολικού προϋπολογισμού 4.960,12 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Η οικονομική προσφορά εκάστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψηφίων προμηθευτών δεν συμμετέχουν για το σύνολο των ειδών.
 
Η επιλογή του/ης προμηθευτή/τριας θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 (15-10-2018)  και ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος)
 
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από  την Δ/νση περιβαλλοντος (τηλ. 2102691860).

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018(15-10-2018) και ώρα 11.10   
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

<!–