09/11/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

09/11/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Μήτσης Βασίλειος υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού και 2) Σφέτσας Σεραφείμ υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 09-11-2015 στην ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 44352/29-09-2015 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας.

                Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 10-11-2015 και λήγει την 19-11-2015.

<!–