09/12/2015 Πινάκες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015

09/12/2015 Πινάκες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Σαγματοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 09-12-2015 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 (αρ. πρωτ. 44352/29-09-2015) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
         
Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 10-12-2015 και λήγει την 19-12-2015.

<!–

–>