09/12/2016 Σχέδιο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οπτικών ινών)

09/12/2016 Σχέδιο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οπτικών ινών)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 725/2012 (ΦΕΚ 5Β/2012) ο Δήμος Ιλίου δημοσιοποιεί δύο σχέδια δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνολικού μήκους αφενός του πρώτου 3.640 μέτρων, αφετέρου του δεύτερου 832 μέτρων, βάσει των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για τη διέλευση των οπτικών ινών.
 
Όσοι πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή, στην ίδια περιοχή εκσκαφής το αμέσως επόμενο εξάμηνο, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παραπάνω ΚΥΑ.

<!–