10/01/2017 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 883/10-01-17

10/01/2017 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 883/10-01-17

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 883/10-01-17 ανακοίνωσης του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών, με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο το οποίο θα αναλάβει το έργο «Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου» με έδρα την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου. 

Η 5νθήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 11/01/17 και λήγει την 16/01/17.

<!–