10/01/2018 Ανακοίνωση 1078/10-01-2018

10/01/2018 Ανακοίνωση 1078/10-01-2018

Ανακοίνωση της υπ. αρ. 1078/10-01-2018  του Δήμου μας, για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής.
 
Η έναρξη της 5ήμερης προθεσμίας (5 εργάσιμες ημέρες)  για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από 11/01/2018 και λήγει την 17/01/2018

<!–