10/01/2020 Υπηρεσίες στελέχωσης συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

10/01/2020 Υπηρεσίες στελέχωσης συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

10/01/2020
Υπηρεσίες στελέχωσης συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του ΕΚΑ ως προς την ομάδα Β΄, προϋπολογισμού 93.892,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 03/01/2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 10/01/2020 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 19/12/2019.