10/02/2011 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

10/02/2011 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
 
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00, από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, κ. Χρυσάγη Παρασκευή, Διεύθυνση Κάλχου 48-50, τηλέφωνο 213 2030110.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 17-02-2011.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.
 
     Ο Δήμαρχος Ιλίου
         
 

     Νικόλαος Ζενέτος

<!–

–>