10/03/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έτοιμο φαγητό Κοινωνικής Κουζίνας

10/03/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έτοιμο φαγητό Κοινωνικής Κουζίνας

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της αλληλεγγύης, με τις υπ’ αρ. 371/2014 και 026/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αρ. 077/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επιδιώκοντας να συμπαρασταθεί στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση ιδιαίτερα, αλλά και γενικότερα στο σύνολο των κατοίκων, αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος: «Προσφορά έτοιμου φαγητού χαμηλού κόστους – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΟΥΖΙΝΑ», επιθυμώντας να προσφέρει ποιοτικό, χαμηλού κόστους φαγητό σε όλους τους πολίτες.
 
     Για το σκοπό αυτό και για δέκα (10) ημέρες, από Tετάρτη 11/3/2015 έως και Παρασκευή 20/3/2015, ο Δήμος Ιλίου θα δέχεται προσφορές εταιρειών εστίασης – catering.
 
     Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελλο, με την ένδειξη:  Προς το Δήμο Ιλίου, Πρόγραμμα «Προσφορά έτοιμου φαγητού χαμηλού κόστους – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όπου θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και θα παραδίδονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, Νέστορος 101, 2ος όροφος. (Πληροφορίες-διευκρινίσεις: κα Παπάζογλου Αναστασία, τηλ.: 213-2030019, κα Ρουμανά Όλγα, τηλ. 213-2030030).
 
     Μετά το πέρας του ως άνω 10ημέρου, καμμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.
 
     Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 24/3/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, Νέστορος 101, 2ος όροφος, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του Δήμου Ιλίου, για την ανάδειξη του αναδόχου. Ο Δήμος Ιλίου και ο ανάδοχος θα υπογράψουν σχετικό συμφωνητικό.
 
     Ενιαία τιμή για όλα τα γεύματα αδιακρίτως, ορίζεται το ποσό των δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €) ανά γεύμα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 
 
          Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά.
    
    Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση του πλήρους κειμένου της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με το πλαίσιο των όρων και των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να καταθέσουν, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 09:00 π.µ έως 14:30 µ.µ., στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, Νέστορος 101, 2ος όροφος, (κα Παπάζογλου Αναστασία, τηλ.: 213-2030019, κα Ρουμανά Όλγα, τηλ. 213-2030030).
 
     Επίσης, το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η παρούσα περίληψη, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήµου Ιλίου (www.ilion.gra) και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ιλίου.

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
 
 
ΝΙΚΟΣ  ΖΕΝΕΤΟΣ

<!–