10/05/2018 Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου

10/05/2018 Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου έτους 2018», προϋπολογισμού  32.943,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, στις 10/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, στον 2ο όροφο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής  την Πέμπτη 10/05/2018 και ώρα 10:30 με 11:00 π.μ. ή  να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 09/05/2018 και έως ώρα 14.00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 24/04/2018.

 

<!–