10/06/2016 Σχέδιο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οπτικών ινών)

10/06/2016 Σχέδιο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οπτικών ινών)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 725/2012 (ΦΕΚ 5Β/2012) ο Δήμος Ιλίου δημοσιοποιεί το σχέδιο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνολικού μήκους 4.201 μέτρων, βάση του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για τη διέλευση των οπτικών ινών.
 
Όσοι πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια περιοχή εκσκαφής το αμέσως επόμενο εξάμηνο, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παραπάνω ΚΥΑ. 

<!–