10/10/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

10/10/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

a

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π133/2018  μελέτη για την «προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 14.508,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για κάθε ομάδα ξεχωριστά.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για κάθε ομάδα.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 22/10/2018   και ώρα 12.00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που  θα  καλύπτει το  2 % της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα στην οποία συμμετέχει, και σε περίπτωση συμμετοχής σε όλες τις ομάδες αυτή θα είναι τουλάχιστον   234,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
 
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 210 26 32 369 κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/10/2018   και ώρα 12.00π. μ. σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών.

 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

<!–