10/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2017

10/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                             
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  
Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου , οικονομικού έτους 2017a
2. Λήψη απόφασης για διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Εa
3. Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής, συμπληρωματικών τμημάτων παραδοσιακών στολών και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων παραδο-σιακών στολών και λοιπά είδη για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίουa
4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 25.535,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2017»a
5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
6. Εκκαθάριση παλαιών αρχείωνa
7. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου καθώς και του τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2018a
8. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίουa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
9. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Ιλίουa
10. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθ. 2564/2017 δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ) περιοχής Ραδιοφωνίαςa
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα τελικού τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ Α.Μ: ΟΙΚ 04/2014a
12. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»a
13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16»a
14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/14»a
15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΡΓ. Α1/13»a
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»a
17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓ. Ζ4/15»a
18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΑΑ»a
19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/13»a
20. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (Α.με.Α)
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 
21. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνουa
 
Ε. ΑΥΤOΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 
22. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–