10/12/2015 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015 υπ’αριθμ. 53000/18-11-15

10/12/2015 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015 υπ’αριθμ. 53000/18-11-15

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Η έναρξη της 10ήμερης  προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 11/12/2015 και λήγει την 21/12/2015.

<!–