100/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»